SN rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione mu przez SO w sprawie o zapłatę z powództwa Spółki przeciwko Ubezpieczycielowi: „Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu, możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu (art. 362 KC w zw. z art. 354 § 2 KC)?”

W sprawie Sąd Rejonowy wyrokiem zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3409 zł, zaś w pozostałej części powództwo oddalił. Podstawę dla ustalenia kosztów restytucji stanowiły ceny części oryginalnych. Sąd uwzględnił rabaty na części zamienne i materiały lakiernicze, gdyż uprawniony został o nich należycie poinformowany. Poszkodowany powinien z nich skorzystać, aby zapobiec powiększeniu szkody

Stanowisko Sądu Najwyższego

SN na wstępie wskazał, że analiza orzecznictwa sądów  prowadzi do wniosku, że wyraźną przewagę ma tu stanowisko, iż przy ustalaniu odszkodowania nie jest dopuszczalne uwzględnianie rabatów i ulg wskazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

SN przywołał wyroki, w których uznano, że rabaty i ulgi wskazywane przez ubezpieczycieli powinny być uwzględnione podczas ustalania wysokości odszkodowania. Zasądzenie odszkodowania w kwocie wyższej stanowiłoby w istocie nienależne świadczenie. Oczywiście pojawiają się także wyroki o odmiennym
stanowisku, gdzie uznano, że przy określeniu wysokości poniesionej przez powódkę szkody winny znaleźć zastosowanie koszty wskazane przez biegłego – stawki stosowane na rynku.

Pełne odszkodowanie obejmuje wszystkie szkodliwe skutki zdarzenia stanowiącego czyn niedozwolony, z którym ustawa łączy odpowiedzialność odszkodowawczą – zarówno powstałe wraz z tym zdarzeniem, jak i powstałe później – jeżeli tylko pozostają z nim w adekwatnym związku przyczynowym, tj. stanowią jego normalne następstwo. Z zasady pełnego odszkodowania wynika również zakaz przyznawania odszkodowania przewyższającego wysokość faktycznie poniesionej szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli ceny z uwzględnieniem rabatów i ulg są faktycznie stosowane przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem współpracującej z nim i dostatecznie rozbudowanej na rynku lokalnym sieci warsztatów naprawczych i sklepów z częściami zamiennymi, to tak rozumiane ceny mogą stanowić niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. Przyjęcie konieczności automatycznego uwzględnienia rabatów i ulg oferowanych przez zakład ubezpieczeń w zasadzie dyskwalifikuje sporządzoną w sprawie opinię biegłego. Niewątpliwie podkreślenia również wymaga, że niezbędność i zasadność ekonomiczna kosztów naprawy pojazdu stanowią górną granicę zakresu świadczenia odszkodowawczego. Poszkodowany bowiem nie może uzyskać odszkodowania w wysokości, która czyniłaby go bezpodstawnie wzbogaconym.

SN wskazał m.in., że w formule „niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy” nie mieści się jakikolwiek automatyzm, a w szczególności jednoznaczne i odgórne przesądzenie, że odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, może być każdorazowo obniżone o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu. Pokrycie szkody w całości oznacza także to, że poszkodowany nie może otrzymać więcej niż poniesiona szkoda. Stąd w każdym konkretnym wypadku należy rozważyć czy uwzględnienie ulg i rabatów na części samochodowe, jakimi dysponuje ubezpieczyciel nie uzasadnia kalkulacji szkody w oparciu o te ulgi właśnie.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 6.10.2022 r., III CZP 119/22, Legalis

ZŁÓŻ POZEW, ZAUFAJ SPECJALISTOM

Uzyskanie odszkodowanie wymaga od pozywającego solidnego przygotowania się do sprawy. Aby skutecznie dojść swoich praw, najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat uzyskania odszkodowania z po wypadku komunikacyjnym, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWANIA OD ZUS?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl