Wypadek, kolizja, stłuczka… niemalże każdy użytkownik drogi, czy to kierowca, rowerzysta, czy pieszy brał udział, bądź był świadkiem jednego z wymienionych zdarzeń. Jak się zachować tuż po wypadku, jakie mamy prawa i obowiązki, komu należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Co daje nam polisa OC?

Na drogach każdego dnia dochodzi do wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Czy jako poszkodowani występujemy w roli kierowcy, pasażera, rowerzysty, motocyklisty, czy pieszego, należy nam się odszkodowanie. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku polisa OC.

Odszkodowanie komunikacyjne a polisa OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim – pokrywa koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wyrządzonych szkód osobowych. Dla właścicieli pojazdów mechanicznych ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Należy je wykupić w dniu rejestracji pojazdu. Polisa OC ważna jest przez 12 miesięcy.

Ubezpieczenie z polisy OC gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie rekompensaty dla poniesionych szkód w razie zdarzenia. W przypadku ewentualnej stłuczki, czy wypadku, poszkodowany otrzymuje pieniądze z polisy sprawcy zdarzenia, bądź ma gwarancję naprawy szkody. Jeśli wartość szkód przekracza wartość polisy OC sprawcy, sprawca jest zobowiązany pokryć resztę strat poszkodowanego z własnej kieszeni.

Kto może otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

 • Poszkodowany kierowca oraz pasażerowie, osoby trzecie które ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego.
 • Poszkodowani piesi, rowerzyści i inny uczestnicy zdarzenia.
 • Zadośćuczynienie mogą otrzymać bliskie osoby poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku drogowego. Mogą one zgłosić roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia wówczas, kiedy osoba zmarła nie ponosiła winy za zaistniałe zdarzenie komunikacyjne.

1. Miałeś wypadek, posiadasz ważną polisę OC i co dalej

Z wnioskiem o likwidację szkody poszkodowany zgłasza się nie do swojego zakładu ubezpieczeniowego, ale do firmy, w której polisę opłaca sprawca zdarzenia. Zazwyczaj najpierw należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy telefonicznie, później trzeba wypełnić formularz szkody komunikacyjnej.

Część zakładów ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Jeśli poszkodowany posiada taki zapis we własnej polisie OC, to odszkodowanie wypłaci mu jego ubezpieczyciel, a następnie sam rozliczy się z firmą, w której sprawca ma wykupioną polisę OC.

2. Odszkodowanie z polisy OC. Co powinien zawierać wniosek do ubezpieczyciela?

We wniosku, który składamy do firmy ubezpieczeniowej sprawcy, poza swoimi danymi musimy podać:

 • imię, nazwisko i pesel sprawcy,
 • numer polisy sprawcy,
 • marki i numery rejestracyjne wszystkich pojazdów,
 • datę i okoliczności zdarzenia,
 • rozmiar doznanej szkody, zarówno strat w mieniu, jak i obrażeń ciała,
 • jasny i precyzyjny opis zdarzenia,
 • zeznania ewentualnych świadków,
 • wysokość naszych roszczeń.

Do wniosku możemy dołączyć wszelkie dokumentacje, chociażby w postaci zdjęć.

Jeśli na miejsce zdarzenia wzywana była policja i pogotowie ratunkowe, do wniosku należy dołączyć:

 • notatkę policyjną, którą uzyskamy występując z wnioskiem do właściwej jednostki policji,
 • dokumentację medyczną: kartę leczenia szpitalnego, zaświadczenie z poradni zdrowia, wyniki badań, kopię skierowań na badania, czy rehabilitację, kopię zwolnień lekarskich.

Należy pamiętać o tym, że firmy ubezpieczeniowe zobowiązane są do pokrycia kosztów leczenia, dlatego do wniosku o wpłatę odszkodowania należy dołączyć wszelkie rachunki za leczenie, leki, sprzęt medyczny, czy rehabilitację. Ponadto, poza fizycznym uszczerbkiem na zdrowiu, poszkodowany mógł również ponieść straty w psychice oraz wypadek mógł wywrzeć wpływ na funkcjonowanie poszkodowanego po zdarzeniu. Warto wówczas opisać i porównać standard i komfort życia przed i po wypadku.

Warto pamiętać o tym, żeby w samochodzie zawsze mieć druk o zdarzeniu drogowym, w którym można opisać przyczynę wypadku, szkody, dane osób, etc.

3. Kiedy należy wezwać policję, a kiedy wystarczy oświadczenie sprawcy

Gdy doszło do kolizji, czy niegroźnej stłuczki nie ma potrzeby wzywania policji. Wówczas obie strony zdarzenia spisują wspólne oświadczenie i uruchomiona zostaje procedura zgłoszenia wniosku do ubezpieczyciela sprawcy.

Policję wzywamy, gdy:

 • wina danego kierowcy nie jest ewidentna lub dochodzi do sporu, a kierowcy mają odmienne zdanie co do tego kto ponosi winę,
 • kiedy trzeźwość kierowcy budzi wątpliwości,
 • w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby,
 • została wezwana straż pożarna lub pogotowie,
 • któryś z uczestników zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC.

4. Powypadkowe zgłoszenie i co dalej?

Należy pamiętać o tym, żeby po wypadku, czy kolizji nie naprawiać auta. Ani przed, ani po wizycie rzeczoznawcy z firmy ubezpieczeniowej sprawcy, który osobiście zgłosi się do poszkodowanego w celu udokumentowania szkód. Po oszacowaniu strat poszkodowany może wybrać sposób likwidacji szkody.

 • Wariant kosztorysowy – poszkodowany przyjmuje odszkodowanie wyliczone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę. Pieniądze wpływają na konto a właściciel pojazdu sam wybiera warsztat.
 • Wariant bezgotówkowy – poszkodowany wspólnie z firmą ubezpieczeniową wybierają warsztat, w którym będzie naprawiany pojazd. Kontakt z warsztatem utrzymuje ubezpieczyciel, który bezpośrednio rozlicza się z wykonawcą naprawy.

5. Wypłata ubezpieczenie z polisy OC

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, od momentu zgłoszenia szkody. Decyzja zakładu ubezpieczeń w kwestii wysokości wypłaconego odszkodowania, albo o odmowie jego wypłacenia nie jest ostateczna.

W przypadku, gdy po zgłoszeniu roszczenia poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela decyzję o przyznaniu odszkodowania w kwocie zaniżonej w stosunku do obrażeń ciała, albo strat materialnych, których doznał w wyniku zdarzenia, ma możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.

Ponadto na polskim rynku działają firmy, które specjalizują się w fachowej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Sprawdzają one słuszność wartości wypłaconego odszkodowania lub zasadność odmowy i prowadzą sprawę w imieniu klienta.

Brak ubezpieczenia OC. Co w takim przypadku, co za to grozi?

Jeśli sprawca kolizji bądź wypadku nie posiada ważnej polisy OC odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG sam zwraca się do sprawcy o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania. Należy pamiętać o tym, iż UFG wystąpi o zwrot kosztów odszkodowania zarówno do kierowcy, jak i do właściciela pojazdu.

Ale na tym problemy braku ważnego OC się nie kończą. Nie trzeba być sprawcą wypadku, żeby ponieść dotkliwe konsekwencje nieważnej polisy OC. Przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenia OC pojazdu należy dokonać najpóźniej w dniu jego rejestracji. W przypadku braku OC, poza możliwością otrzymania mandatu podczas kontroli drogowej, właściciel pojazdu naraża się na dodatkowe koszty. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdza kierowców zarejestrowanych w bazie i w momencie odnotowania braku ważnej polisy nakłada karę, która może znacznie przewyższyć składki na ubezpieczenie. Nawet jeśli Twoje auto stoi głównie w garażu, musisz wykupić polisę OC.

Czy sprawca wypadku może otrzymać odszkodowanie z polisy OC?

Sprawcy wypadku nie należy się odszkodowanie z polisy OC. Z polisy OC sprawcy wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanemu. Sprawca może otrzymać pieniądze z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i auto casco (AC) – o ile takowe posiada.

Z polisy NNW dostanie rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu, a z ubezpieczenia AC zwrot kosztów naprawy samochodu, na warunkach określonych w umowie.