Jak postępować w przypadku wypadku w pracy?

Poszkodowanemu pracownikowi może przysługiwać tzw. jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1205). Wysokość tego odszkodowania ustala ZUS. Również ZUS wypłaca to odszkodowanie.

To jednak nie wszystkie możliwości dochodzenia świadczeń wynikających z wypadku przy pracy. Pracownik może również wystąpić ze stosownymi roszczeniami przeciwko pracodawcy w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego, a dokładnie na podstawie art. 415, art. 435, art. 444 i art. 445 k.c.

Z pierwszego z nich wynika, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zgodnie z art. 435 – prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei w art. 444 k.c. ustawodawca postanowił m.in., że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą- także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Natomiast w art. 445 § 1 k.c. określono, że w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie uzupełniające

W wyroku z 5 lipca 2005 r. (I PK 293/04) Sąd Najwyższy zaakcentował, że pracownik, występując z powództwem o zadośćuczynienie, nie może w postępowaniu sądowym powołać się jedynie na fakt wypadku przy pracy, który został stwierdzony protokołem powypadkowym. Ma on także obowiązek wykazać przesłanki prawne odpowiedzialności odszkodowawczej, tj.:

– ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego,

– poniesioną szkodę, oraz

– związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.

Na uwagę zasługuje ponadto okoliczność, że odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy jest odpowiedzialnością uzupełniającą, odrębną od odpowiedzialności ZUS z ustawy wypadkowej. Ma charakter odszkodowawczy i pełni funkcję kompensacyjną.

W zbliżonym stanie faktycznym, w wyroku z 10 marca 2016 r. (VIII Pa 235/15) Sąd Okręgowy w Gliwicach zaakcentował, że: (…) jeśli powód wystąpi z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe odszkodowanie i zostanie ono wypłacone lub nie – w związku z ustaleniem 0 proc. uszczerbku na zdrowiu, będzie mógł wystąpić przeciwko pracodawcy z powództwem o zadośćuczynienie (jeśli uzna, że kwota wypłacona przez organ rentowy nie jest wystarczająca).

ZŁÓŻ POZEW, ZAUFAJ SPECJALISTOM

Uzyskanie odszkodowanie wymaga od pozywającego solidnego przygotowania się do sprawy. Aby skutecznie dojść swoich praw, najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat uzyskania odszkodowania z ZUS lub od pracodawcy, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWANIA OD ZUS?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 42 307 20 20 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl