Co zrobić, gdy okradną nas w hotelu – czyli jak daleko sięga odpowiedzialność hotelarzy za powierzone mienie i zdrowie gości hotelowych.

Kodeks Cywilny jest regulacją prawną określającą odpowiedzialność właścicieli za ewentualne szkody na rzecz gości hotelowych wynikające z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej na teren hoteli, baz noclegowych i obiektów będących miejscem prowadzonej działalności.

Rzecz wniesiona

Wyobraźmy sobie więc, że jesteśmy gośćmi hotelowymi i zacznijmy od uściślenia terminologii, abyśmy pozbyli się wszelkich wątpliwości, co do tego czym jest “rzecz wniesiona do hotelu”. Przepisy mówią, że jest to taka rzecz, która w czasie korzystania przez nas z usług hotelu, znajduje się w nim, zarówno na nas, jak i np. w pokoju. To także taka rzecz, która znajduje się poza nim, a powierzyliśmy ją hotelowi (np. powierzona obsłudze hotelu na dworcu lub lotnisku), umieściliśmy w miejscu wskazanym przez obsługę hotelu lub na ten cel przeznaczonym. Jak również rzecz, którą w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po pobycie w hotelu np załatwiając niezbędne formalności, powierzyliśmy utrzymującemu zarobkowo hotel, jego pracownikowi, albo w miejscu, które wskazali ten cel przeznaczonym.

Co nie jest rzeczą wniesioną? pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione oraz zwierzęta.

A więc jeżeli taką rzecz wniesioną utracimy lub zostanie nam uszkodzona należy nam się odszkodowanie w granicach faktycznej, rzeczywistej szkody. Musimy mieć świadomość, że szkoda ta obejmuje jedynie utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hotelu. Nie mamy do czynienia z rozciągnięciem odpowiedzialności na utracone korzyści, jakie poniesiemy, np. gdy wskutek kradzieży aparatu, laptopa, telefonu, gdy nie mogliśmy pracować i zarabiać.

Wysokość odszkodowania.

Jakiej wysokości odszkodowanie nam się należy? Po ustaleniu wszystkich możliwych czynności, które z naszej strony mogły przyczynić się do powstania szkody następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Hotel może być zwolniony od odpowiedzialności – np. gdy pozostawimy portfel lub telefon bez nadzoru na ławce w hotelowym ogrodzie, nawet jeśli jest on ogrodzony, lub pozostawimy otwarte na noc okno zaś my ulokowani jesteśmy na parterze i nastąpi kradzież.

Trzy zasady ustalania wysokości odszkodowania:

 1. nie może ono przekraczać wartości utraconej rzeczy;

 2. względem jednego gościa hotelowego, odszkodowanie nie może przewyższać stukrotnej należności za pokój hotelowy. Jeżeli w pokoju jest zameldowanych więcej osób, a zaginęły tylko rzeczy jednej z nich, odszkodowanie nie może przekraczać powyższej granicy z wyłączeniem dodatkowych usług, mieszczących się w cenie pokoju hotelowego. Jeśli więc cena za pokój hotelowy wynosi 100 euro, to górna maksymalna granica odszkodowania wyniesie 10.000 euro.

 3. wysokość odszkodowania za każdą rzecz nie może przewyższać pięćdziesięciokrotnej wysokości należności za pokój hotelowy – czyli w powyższym przykładzie 5.000 euro. Gdyby się okazało, że sprzęt elektroniczny był warty więcej, niż 5.000 euro, to odszkodowanie za tą jedną rzecz nie będzie mogło przekroczyć tej kwoty.

Kradzież na parkingu.

Poruszmy teraz kwestię parkingów i pozostawionych na nich samochodów. Bez względu na to, czy w regulaminie hotelu jest napisane, że ich parking jest strzeżony, czy jedynie dozorowany nasz samochód na hotelowym parkingu, to zawarcie umowy w sposób dorozumiany.

Rodzaje umowy:

 • umowa przechowania – hotel ponosi pełną odpowiedzialność (kradzież lub uszkodzenie auta), gdyż hotel zobowiązał się do sprawowania pieczy nad powierzoną rzeczą, zaś jakiekolwiek sprzeczne postanowienia regulaminu mogą być uznane za nieważne;

 • umowa najmu miejsca parkingowego – duże znaczenie dla określenia rodzaju zawartej umowy ma infrastruktura parkingu (parking ogrodzony, zabezpieczony budką strażnika, wydawanie dokumentów zawierających oznaczenie pojazdu lub określonego miejsca postojowego) właściciel parkingu ponosi odpowiedzialność za szkodę.

 • najem powierzchni parkingowej – pozostawienie samochodu na parkingu nie oznaczonym jako strzeżony czy dozorowany (jedynie ogrodzenie) właściciel parkingu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu.

Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Hotelarz zwolniony jest z odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy, które wniesiemy do hotelu, gdy:

 1. szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej;

 2. szkoda wynikła wskutek siły wyższej (np. siły natury – powódź, trzęsienie ziemi);

 3. szkoda powstała wyłącznie z naszej winy;

 4. szkoda powstała wyłącznie z winy osoby nam towarzyszącej;

 5. szkoda powstała wyłącznie z winy osoby zatrudnionej u nas;

 6. szkoda powstała wyłącznie z winy osoby odwiedzającej nas.

Odpowiedzialność hotelarza to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – niezależna od winy. Hotel odpowiada za każdą szkodę bez względu na sposób jej powstania (ograniczoną do utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej). Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, niezależna jest od działań lub zaniechań konkretnych osób, czy związku przyczynowego między działalnością hotelu a szkodą. Hotele niekiedy uwalniają się od tej odpowiedzialności wykazaniem, iż wystąpiła jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność właściciela hotelu.

Obowiązek udowodnienia szkody istnieje po naszej stronie. Wykazanie zaistnienia szkody bywa bardzo trudne, a to ze względu na np. pobyt jednoosobowy, a to fakt ubytku pewnej kwoty pieniędzy co trudno udowodnić bez świadków.

Sejfy hotelowe

Gdy korzystamy ze skrytki sejfowej zawieramy umowę jej najmu. Jeżeli dochodzi do kradzieży z sejfu, a byliśmy jedynymi z dostępem do niego, właściciel hotelu nie odpowiada. Jeżeli jednak, co często się zdarza dostęp mają upoważnieni pracownicy, nam, jako poszkodowanym pojawia się pewne pole do manewru. Nadal jednak trudno będzie nam wykazać kradzież dokonaną przez inną osobę. Jeżeli zaś udostępnimy nasz klucz osobie trzeciej i dokona ona opróżnienia sejfu nie będziemy mogli skutecznie dochodzić odszkodowania, jako winni zdarzenia.

Obowiązki hotelarza

Właściciele hoteli powinni postępować zgodnie z procedurami i schematami danych sytuacji ustalonymi w regulaminie hotelu. Powinni posiadać dokumenty zawierające np. wykaz osób, które należy zawiadomić w związku ze zdarzeniem; okoliczności uzasadniające zawiadomienie Policji; terminy w których powinien zostać zawiadomiony ubezpieczyciel hotelu czy procedurę zapoznania się z nagraniami z monitoringu.

Rzeczy pozostawione w hotelu

Opuszczając hotel musimy pamiętać, o tym żeby zabrać wszystkie należące do nas rzeczy. Po wymeldowaniu to, co pozostawimy obejmują ogólne zasady umowy przechowania. Hotel może żądać od nas odebrania rzeczy.

I tu przechodzimy do podsumowania tego tematu – hotele powinny posiadać ubezpieczenia, pokrywające tego typu szkody. Koszt takiego ubezpieczenia jest bowiem relatywnie niewysoki, porównując go do kosztów pokrycia szkody.

Tak więc, życzymy czytelnikom naszego bloga, bezpiecznych i nie owocujących w szkody noclegów w hotelach na całym świecie. Teraz już wiecie, co robić i czego od hoteli wymagać.