wypadek-komunikacyjnyOkres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej dochodzi do wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. Często przy okazji kolizji drogowej bardziej martwimy się o stan naszego auta, niż o własne samopoczucie. A o tym powinniśmy pamiętać w pierwszej kolejności i mieć świadomość praw, które nam przysługują z tytułu roszczeń o odszkodowania czy zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

Śliska nawierzchnia, oblodzona droga, śnieg na ulicach – to doskonale znane zimowe warunki, które często stają się przyczyną licznych wypadków drogowych. Dbając o swoje auto odpowiednio je zabezpieczamy, płacimy za polisy AC i OC, a po ewentualnym zdarzeniu uruchamiamy procedurę odszkodowawczą. A w jaki sposób sami jesteśmy chronieni? Co jeśli w wypadku samochodowym ucierpi nasze zdrowie?

Należy pamiętać o tym, że roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym mogą dotyczyć zarówno fizycznych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku zdarzenia, jak i rozstroju zdrowia na tle szeroko rozumianych urazów psychicznych. Możemy się tutaj ubiegać zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o pieniężne zadośćuczynienie za poniesione szkody. Szkody te mogą dotyczyć wspomnianych już uszkodzeń ciała, bądź rozstroju zdrowia. Co w tym przypadku odróżnia roszczenia o odszkodowanie od roszczeń o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie dotyczy szkody niemajątkowej, czyli krzywdy, która oznacza zarówno cierpienie fizyczne, jak i psychiczne. Sąd ma za zadanie zmierzyć ową krzywdę i bierze tu pod uwagę jej:

 • rodzaj i charakter (może być to charakter nieodwracalny);

 • zakres, natężenie;

 • czas trwania cierpienia.

Krzywda może się więc objawiać bólem fizycznym spowodowanym urazami (złamania, rany powierzchniowe, uszkodzenia narządów wewnętrznych) oraz poprzez złe samopoczucie psychiczne związane z wypadkiem i uszkodzeniami ciała. Wszystkie nasze cierpienia mogą być odczuwalne w różnym stopniu nawet do końca życia. I właśnie za wspomniany ból i cierpienie należy się zadośćuczynienie. Pod uwagę brane jest samopoczucie, które towarzyszy poszkodowanemu od początku wypadku, poprzez diagnostykę, leczenie, czy ewentualną rehabilitację. Liczy się cały okres powrotu do zdrowia oraz skutki doznanej krzywdy w przyszłości.

wypadek-komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Poszkodowany w wypadku samochodowym może żądać również odszkodowania. W odróżnieniu od zadośćuczynienia, roszczenia o odszkodowanie dotyczą szkody majątkowej, czyli wszelkich kosztów poniesionych w związku z powstałym uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia. Szkodą majątkową jest również strata, którą ponieśliśmy przykładowo z powodu niezdolności do pracy, którą wykonywaliśmy i tym samym utrata zarobków.

Ważne jest, aby w tym przypadku gromadzić wszelkie rachunki za poniesione wydatki. Zwrot kosztów będzie dotyczył:

 • wizyt lekarskich, badań, diagnostyki, konsultacji medycznych;

 • rehabilitacji;

 • pobytu w szpitalu;

 • operacji i zabiegów;

 • dojazdów do placówek medycznych i sanatoriów;

 • zakupu sprzętu medycznego, opatrunków, leków.

W tym przypadku zakres odszkodowania obejmuje również koszty związane z przekwalifikowaniem się do wykonywania innego zawodu.

Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki

Odszkodowanie pokrywa również koszty koniecznej opieki. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego wymaga pomocy ze strony osób trzecich, czy to obcych, czy bliskich, należy się z tego tytułu odszkodowanie. Nie jest tu istotne nawet to, czy poszkodowany za takie wsparcie zapłacił. Stawka wynosi od 5 do 7 zł za jedną godzinę opieki.

wypadek-komunikacyjnyOdszkodowanie za utracone zarobki

Poszkodowanemu w wypadku przysługuje również zwrot utraconych dochodów za czas, przez który nie mógł wykonywać pracy lub prowadzić firmy. Odszkodowanie ma wyrównać różnicę pomiędzy dotychczasowymi zarobkami, a tymi otrzymywanymi po wypadku.

Roszczenie to nie dotyczy sytuacji trwałej utraty dochodów na przyszłość. W tym przypadku przysługuje roszczenie o rentę.

Renta po wypadku z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty zarobków

Jeżeli uraz poszkodowanego jest na tyle poważny, że ponosi on stałe lub powtarzalne koszty leczenia, warto wystąpić o tzw. rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Może być ona:

 • czasowa, w momencie gdy powstała szkoda jest długotrwała, ale istnieje szansa na wyzdrowienie;

 • bądź stała, w przypadku gdy szkoda ma charakter nieodwracalny.

Renta ta może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb.

Jeśli uszczerbek na zdrowiu nie pozwala poszkodowanemu przez określony czas powrócić do pracy bądź już nigdy nie będzie on w stanie zarabiać, można uzyskać rentę z tytułu utraty zarobków. Taka renta wypłacana jest do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.