Czy odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i z pracy reguluje ta sama ustawa co wypadek przy pracy? Czy w ogóle za taki wypadek należy nam się odszkodowanie, a jeśli tak to w jakiej formie?

Z obecnej regulacji wypadkowej, uprawniającej do odszkodowania, wykluczono zdarzenia jakie miały miejsce w drodze do pracy i z pracy, czyli w czasie od wyjścia pracownika do pracy, do chwili wejścia na teren zakładu pracy oraz w drodze powrotnej od chwili wyjścia z zakładu pracy.

Nie oznacza to jedna, że tak poszkodowanemu pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia z ZUS.

Czy jesteś w pracy, kiedy do niej idziesz?

wypadek-drodze-pracy

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy wskazuje art. 57 b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za wypadek w drodze do pracy lub z niej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Zdarzenie będące przyczyną wypadku musi być nagłe. Za przyczynę zewnętrzną rozumie się okoliczność pozostającą poza wolą i świadomością pracownika, która nie tkwi w organizmie poszkodowanego.

Droga pracownika do pracy lub z pracy zaczyna się w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania  lub zakładu pracy kończy w momencie przekroczenia bram zakładu pracy lub drzwi mieszkania. W przypadku pracownika zamieszkującego dom jednorodzinny, droga rozpoczyna się i kończy po przekroczeniu progu budynku, a nie granicy działki. W przypadku mieszkania np. w bloku, wypadek na klatce schodowej będzie uznany za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy można uznać przypadki, gdy droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Droga do pracy lub z pracy – która dokładnie?

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Wypadek w drodze do pracy a zasiłek chorobowy

wypadek-drodze-pracy

Wskazanie, że wypadek miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy jest ważne przede wszystkim przy ustaleniu wysokości zasiłku chorobowego. Zasadniczo wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru. Jednak miesięczny zasiłek chorobowy wyniesie 100 proc. podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do/z pracy.

Dlatego dla poszkodowanych istotne jest ustalenie, że nieszczęśliwe zdarzenie było wypadkiem w drodze od pracy lub z pracy. Jeżeli zaś ZUS odmawiałby uznania zdarzenia za taki wypadek i przyznałby zasiłek chorobowy tylko na poziomie 80 proc., ubezpieczony może to kwestionować i wystąpić z odwołaniem do właściwego miejscowo sądu rejonowego, o czym powinien być pouczony w decyzji ZUS.

A co z rentą za wypadek w drodze do/z pracy?

Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do lub z pracy i z tego powodu stała się niezdolna do pracy, łatwiej uzyska rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi bowiem wykazywać odpowiednio długiego okresu składkowego i nieskładkowego. Nawet w razie niewielkiego stażu pracownik, który stał się (co najmniej częściowo) niezdolny do pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy, może uzyskać rentę.