Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

W ostatnio toczącej się sprawie, Sąd Apelacyjny w Białymstoku potwierdził wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo rodziców, którzy wnieśli o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz każdego z nich kwoty po 75 tys. zł tytułem częściowego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią ich syna.

Wcześniej w 2007 r. rodzice zawarli z towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę pozasądową, która według nich dotyczyła tylko i wyłącznie roszczenia odszkodowawczego i nie obejmowała swoim zakresem roszczenia o zadośćuczynienie.

Wyrok pierwszej instancji

Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo rodziców i ustalił, że pozwane towarzystwo wypłaciło powodom sumę pieniężną, na którą ci zgodzili się w ugodzie zawartej w 2007 r. Oświadczył równocześnie, iż ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia związane ze szkodą, której doznali, jako rodzice zmarłego w wyniku wypadku drogowego syna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Sąd zauważył, że przedmiotem ugody, stają się wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku prawnego, którego dotyczy ugoda. Jeżeli wolą stron jest wyłączenie jakichś roszczeń, to powinny one jednoznacznie taką wolę wyrazić. W tym przypadku, ugoda takich wyłączeń nie zawierała. Celem ugody było zakończenie istniejącego między nimi sporu. Po spełnieniu świadczenia przez pozwane towarzystwo łączący strony stosunek prawny wygasł i nie można już dochodzić z tego tytułu dalszych roszczeń.

Spory prawne z ubezpieczycielem

Jak można zauważyć w przytaczanym przykładzie zawiłość postępowań dotyczących sporów prawnych i ewentualnych ugód z towarzystwami ubezpieczeniowymi, najlepiej powierzyć doświadczonym prawnikom wyspecjalizowanej w tej dziedzinie.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat sporów prawnych z ubezpieczycielem, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88
e-mail: biuro@solvia.pl