Uważasz, że decyzja ZUS w kwestii odszkodowania jest dla Ciebie krzywdząca, ZUS nie przyznał ci renty, wyliczona przez ZUS emerytura jest zbyt mała? Odwołaj się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak to zrobić i ile to kosztuje.

Myślisz, że nie warto walczyć z ZUS-em, bo jeszcze nikt  z nimi nie wygrał? Jesteś w błędzie. Decyzja, którą ZUS podejmuje w konkretnej sprawie nie musi być ostateczna, a w większości przypadków można się od niej odwołać.

Jakich spraw dotyczą decyzje ZUS?

Zakład Ubezpieczeń społecznych wydaje decyzje administracyjne w zakresie indywidualnych spraw dotyczących przede wszystkim:

? zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
? przebiegu ubezpieczeń;
ustalania wymiaru składek i ich poboru;
umarzania należności z tytułu składek;
ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W momencie otrzymania decyzji ZUS należy bardzo uważnie zapoznać się z dokumentem i ustalić, czy treść w nim zawarta zgodna jest z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli w jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej kwestii, nie zgadzamy się z ową decyzją, należy złożyć odwołanie.

 

odwolanie-od-zus

Ile kosztuje odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS nic nie kosztuje, bowiem strona wnosząca odwołanie jest zwolniona z kosztów sądowych.

W przypadku, gdy sąd uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne, a ZUS był reprezentowany przez adwokata bądź radcę prawnego, może obciążyć skarżącego kosztami postępowania, np. kosztami zastępstwa procesowego.

Od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30 zł.

Termin składania odwołania od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji w naszej sprawie. Jeżeli koniec terminu na wniesienie odwołania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, odwołanie należy złożyć najpóźniej następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Gdzie i w jakiej formie składamy odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS składamy pisemnie za pośrednictwem ZUS, który wydał zaskarżaną decyzję. Można tego dokonać również ustnie do protokołu. Pomimo, że odwołanie od decyzji ZUS składa się we właściwym oddziale lub inspektoracie ZUS, który wydał decyzję, to adresuje się je do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy.

 

odwolanie-zaklad-ubezpieczen-spolecznych

 

Odwołanie adresujemy w następujący sposób:

 

Sąd Okręgowy/Rejonowy w…

za pośrednictwem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w…

Odwołujący się…

 

Sąd, do którego adresujemy odwołanie to sąd okręgowy bądź rejonowy (w zależności od rodzaju sprawy) właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Pełną nazwę właściwego dla nas sądu możemy odnaleźć na końcu każdej decyzji ZUS w pouczeniu. Jeśli wskazany przez ZUS sąd nie jest właściwy z miejscem naszego zamieszkania, możemy w odwołaniu poinformować o tym ZUS oraz sąd i wskazać właściwy adres.

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać:

✔️ imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się,
✔️ 
oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie,
✔️ 
numer decyzji, której dotyczy odwołanie,
✔️ 
zarzuty i wnioski,
✔️ 
precyzyjne uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów,
✔️ 
podpis osoby odwołującej się,
✔️ 
listę załączników (jeśli będą dołączane)

Uzasadnienie piszemy własnymi słowami, podpierając się dowodami i zebraną dokumentacją.

Odwołanie od decyzji ZUS można dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS lub przesłać pocztą. Pamiętajmy o tym, że wysyłając odwołanie pocztą należy to zrobić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Gdy odwołanie składamy osobiście, dobrze mieć przy sobie kopię, na której pracownik ZUS powinien potwierdzić przyjęcie pisma. Kopię należy zachować dla celów dowodowych.

Odwołanie od decyzji ZUS – właściwość sądów

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do właściwości sądów okręgowych, z wyjątkiem spraw które mają właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych zaliczamy sprawy dotyczące:

✔️ zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego oraz rodzinnego;
✔️ 
świadczenia rehabilitacyjnego;
✔️ 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
✔️ 
ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
✔️ 
świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Do właściwości sądów okręgowych zaliczamy sprawy:

✔️ z zakresu ubezpieczeń społecznych, które nie są składane do sądu rejonowego;
✔️ 
dotyczące interpretacji indywidualnej ZUS.

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, które kierujemy do prezesa ZUS dotyczą:

✔️ decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania świadczenia w drodze wyjątku,
✔️ 
umorzenia należności z tytułu składek.


Odwołanie od decyzji ZUS złożone – i co dalej?

Jeżeli ZUS uzna nasze odwołanie za słuszne, to sam zmieni, bądź uchyli swoją wcześniejszą decyzję. Zrobi to w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tu sprawa kończy bieg. Jeśli jednak organ rentowy nie zgodzi się z naszym stanowiskiem to przekaże odwołanie wraz z całą dokumentacją i uzasadnieniem do właściwego sądu.

Warto zwrócić uwagę na to, że odwołanie do sądu możemy również złożyć w przypadku, gdy ZUS nie odpowiada na nasz wniosek. Dzieje się tak w przypadku niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Jeśli płatnik bądź ubezpieczony nie zgodzi się z wyrokiem sądu, możliwe jest złożenie apelacji do sądu apelacyjnego (II instancja). Termin wniesienia apelacji to dwa tygodnie od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Decyzje ZUS-u, od których nie można się odwołać

Od niektórych decyzji wydanych przez ZUS nie można się odwołać. To decyzje przyznające świadczenia w drodze wyjątku, odmawiające przyznania świadczenia w drodze wyjątku oraz sprawy o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku, gdy nie zgadzamy się z decyzją ZUS, możemy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kierujemy go do prezesa właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.