Odszkodowania komunikacyjne można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsze dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, drugie – AC, dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością. AC ma chronić pojazdy w zakresie uszkodzeń i utraty.

Odszkodowanie komunikacyjne – po czyjej stronie leży wina

Po wypadku, kolizji, czy stłuczce na drodze trzeba przede wszystkim ustalić po czyjej stronie leży wina. Jeśli nie mamy wątpliwości, że to my ponosimy pełną odpowiedzialność za poniesione straty to z otrzymaniem odszkodowania nie będziemy mieli problemu, o ile mamy wykupione odpowiednie ubezpieczenie autocasco.

Odszkodowanie komunikacyjne a polisa ubezpieczeniowa autocasco

Autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli etc.) od zdarzeń losowych. AC ma za zadanie chronić pojazdy wraz z wyposażeniem w zakresie:

  • utraty,
  • zniszczenia,
  • uszkodzenia,
  • kradzieży.

Ze względu na to, że autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zakłady ubezpieczeń mogą nam oferować różne pakiety z różnym zakresem ubezpieczenia. To oczywiście wpływa najpierw na wysokość składek a później na wysokość i zakres odszkodowania. Wybierając polisę AC warto zatem najpierw przeanalizować ofertę pod kątem zakresu szkód, które obejmuje, a dopiero później porównywać koszty.

Przed zakupem AC dokładnie przeczytajmy umowę i sprawdźmy, czy chroni nas przed wszystkimi wymienionymi wyżej zdarzeniami. Każda umowa z zakładem ubezpieczeń określa w treści ogólne warunki umowy tzw. OWU. Zazwyczaj ma formę książeczki, której nie mamy czasu i ochoty czytać, bądź agent nam jej nawet nie pokazuje. A to właśnie tam opisane są wszystkie warunki, jakie muszą zostać spełnione, żebyśmy otrzymali odszkodowanie.

Czy oszczędzać na polisie AC? Im tańszy pakiet tym mniejszy zakres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Możemy przykładowo podpisać polisę autocasco, która chroni nasz samochód przez zniszczeniami i uszkodzeniami, ale nie dotyczy kradzieży. Może jednak warto dorzucić parę groszy i spać spokojnie.

Zgłoszenie szkody. Zarejestruj zdarzenie, zrób zdjęcia, natychmiast zgłoś szkodę

Trzeba pamiętać o tym, że jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego, czy do kradzieży pojazdu, to o zaistniałej szkodzie musimy niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń. Można to zrobić telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Termin na zgłoszenie szkody jest zapisany w umowie, dokładnie we wspomnianych wyżej OWU. Należy pamiętać o tym, że przekroczenie określonego terminu może grozić problemami z wypłaceniem lub wręcz niewypłaceniem odszkodowania.

Zanim zawiadomimy ubezpieczyciela powinniśmy, w miarę możliwości, natychmiast utrwalić stan uszkodzeń pojazdu. Nie każdy ma przy sobie aparat fotograficzny, ale niemal każdy ma przy sobie telefon, którym powinien wykonać zdjęcia zarówno stanu własnego auta, miejsca zdarzenia, jak i innego, czy innych samochodów, jeśli brały udział w wypadku.

Takie zdjęcia stanowią potwierdzenie zaistniałej szkody, dzięki czemu zakład ubezpieczeń nie może tak łatwo kwestionować zakresu uszkodzeń. Fotografie mogą nas również chronić przed późniejszymi ewentualnymi nieporozumieniami. Zdarzają się przypadki, kiedy to druga strona z premedytacją próbuje powiększyć zakres szkód swojego auta, aby otrzymać większą kwotę odszkodowania.

Powinniśmy pamiętać również o tym, że tuż po wypadku nie możemy poszerzać zakresu ubezpieczenia, które było aktualne w momencie zdarzenia.

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco rozróżniamy dwa rodzaje szkód: szkodę całkowitą i szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, kiedy nasz pojazd po wypadku nie nadaje się do naprawy lub koszty owej naprawy przekraczają pewien procent wartości rynkowej pojazdu w chwili zdarzenia. W większości zakładów ubezpieczeniowych wspomniany procentowy próg wynosi 70%.

W tym przypadku wartość wypłacanego odszkodowania jest równa wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody minus wartość pozostałych elementów, które nie zostały uszkodzone w wypadku.

Pieniądze z odszkodowania można przeznaczyć na zakup nowego auta bądź naprawdę uszkodzonego.

Szkoda częściowa to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę, która nie przekracza 70% wartości rynkowej samochodu bądź innego pojazdu w dniu powstania szkody.

W tym przypadku wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

Polisa AC a samochód zastępczy i dodatkowe koszty

Podpisując umowę ubezpieczenia AC należy pamiętać o ustaleniu warunków zwrotu kosztów za dodatkowe usługi. Jedną z nich jest zwrot kosztów za wynajem auta zastępczego, którego używamy podczas okresu likwidacji szkody. Może to być również zwrot kosztów za holowanie bądź zabezpieczenie pojazdu przed dalszymi uszkodzeniami, ale to reguluje zazwyczaj ubezpieczenie assistance.

Wypłata odszkodowania komunikacyjnego

Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jednak ustawowy termin często nie jest dotrzymywany, a wręcz nagminnie przekraczany przez firmy ubezpieczeniowe. Ponadto, ubezpieczyciele powszechnie stosują praktykę zaniżania wartości odszkodowania nawet do około 30-40%.

Reklamacja odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Decyzja zakładu ubezpieczeń w kwestii odszkodowania nie jest wiążąca i jeżeli się z nią nie zgadzamy, mamy prawo do reklamacji. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację, a jeśli tego nie zrobi w określonym terminie to będzie oznaczało, że nasza reklamacja została uwzględniona, czyli rozpatrzona pozytywnie.

Nasza reklamacja powinna być merytorycznie uzasadniona, a wszystkie ewentualne błędy ubezpieczyciela dokładnie i fachowo wskazane i opisane.

Co gdy reklamacja nie odniesie skutku? Wówczas sprawę możemy skierować do sądu i jeżeli powołany biegły sądowy uzna nasze roszczenia za zasadne, to zakład ubezpieczeń będzie musiał wypłacić pozostałą część odszkodowania wraz z odsetkami oraz ponieść koszty procesu.