W ostatnio toczącej się sprawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, orzekł, że skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka związanego ze zmianą kursu franka szwajcarskiego było bardzo niesprawiedliwe i nierównomierne rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony umowy kredytowej. Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorcy zwrotu nienależnego świadczenia.

Sporne umowy kredytowe

Sporna sytuacja wynikała z umowy o kredyt bankowy. Dwoje powodów w pozwie z 30 listopada 2020 r. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Banku PKO SA na ich rzecz solidarnie po 30 tys. 593 zł i 6 tys. 223 franków szwajcarskich. Miał to być zwrot świadczeń nienależnych spełnionych przez nich na rzecz pozwanego od 9 lutego 2006 r. do 1 lutego 2016 r. w wykonaniu nieważnej umowy zawartej w lutym 2006 r.

W uzasadnieniu powodowie podali, że jako konsumenci zawarli z pozwanym umowę kredytu mieszkaniowego w walucie wymienialnej. Kredyt był przeznaczony na zakup działki budowlanej. Potrzebowali na to 35 tys. 700,55 zł i o tyle wystąpili. Bank udzielił im kredytu w wysokości prawie 15 tys. CHF.

Uruchomienie kredytu nastąpiło w złotych po przeliczeniu z franków szwajcarskich po kursie kupna obowiązującym u pozwanego w dniu wypłaty.

Nieświadomi waluty kredytu

Powodowie podnieśli także, że w przypadku obu umów zwrócili się do pozwanego o kredyt w złotych, a on zaproponował im kredyt denominowany do franków szwajcarskich. Byli przekonani, że zawierają umowę o kredyt w polskich złotówkach, a powiązanie z kursem franka ma na celu jedynie obniżenie jego kosztów. Nie mieli pełnej świadomości ryzyka kursowego i podpisali gotowe dokumenty przygotowane przez pracowników banku udzielającego świadczenie. Wskazali również, że nieważność umów powoduje po stronie pozwanego obowiązek zwrotu świadczeń otrzymanych nienależnie.

Sądu Okręgowy uwzględnia roszczenie

Sąd Okręgowy uwzględnił roszczenie. Kredyt, którego dotyczył spór, miał charakter umowy kredytu denominowanego do waluty obcej, spłacanego w walucie polskiej. Tego rodzaju umowa wykształciła się w obrocie jako podtyp umowy kredyt, która charakteryzuje się tym, że kwota kredytu zostaje wyrażona w walucie obcej, ale w dniu wypłaty jest przeliczana na złote według zasad przewidzianych w umowie i wypłacana kredytobiorcy w złotych. Również raty kredytu są wyrażone w walucie, ale w terminach płatności są spłacane w złotych po przeliczeniu z waluty, według kursu ustalanego na zasadach przewidzianych w umowie.

Sąd orzekł, że umowy zawarte z bankiem w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interesy konsumenta. Sąd wskazał, że takie postanowienia umowne, które, przez nielojalne, nierzetelne, czy nieuczciwe wykorzystanie zaufania konsumenta i braku po jego stronie odpowiedniej wiedzy, powodują nieusprawiedliwioną, poważną nierównowagę kontraktową na korzyść przedsiębiorcy.

Sąd nie miał wątpliwości, że klauzula tabel kursowych w sposób sprzeczny z wymogami uczciwości i lojalności rażąco narusza interes ekonomiczny powodów.

Co więcej, powodowie nie mieli możliwości wyboru waluty, w której kredyty będą wypłacone. Skoro powodowie potrzebowali kredytów na pokrycie zobowiązań w Polsce, to zgodnie z narzuconą im treścią umów wynikającą ze wzorów, mogły one być wypłacone tylko w złotych i umowy żadnej możliwości wyboru tu nie przewidywały.

Jak można zauważyć w przytaczanym przykładzie zawiłość postępowań dotyczących sporów prawnych z bankami najlepiej powierzyć doświadczonym prawnikom wyspecjalizowanej w tej dziedzinie.

Jeśli chcielibyście Państwo zasięgnąć informacji na temat na temat sporów prawnych z bankami, zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ KONSULTACJI W SPRAWIE ODSZKODOWAŃ?

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI !!

tel. +48 42 632 87 52 lub +48 22 230 26 44 lub +48 42 715 80 88

e-mail: biuro@solvia.pl